7.3 C
Milano
martedì, Dicembre 6, 2022
spot_img
HomeAdi ParvaLa scomparsa di Bhima 129

La scomparsa di Bhima 129

SAMBHAVA PARVA
(Il libro delle nascite)

SEZIONE 129
La scomparsa di Bhima

वैशम्पायन उवाच ।
ततस्ते कौरवाः सर्वे विना भीमं च पाण्डवाः ।
वृत्तक्रीडाविहारास्तु प्रतस्थुर्गजसाह्वयम् ॥१॥
vaiśampāyana uvāca |
tataste kauravāḥ sarve vinā bhīmaṃ ca pāṇḍavāḥ |
vṛttakrīḍāvihārāstu pratasthurgajasāhvayam ||1||

Vaishampayana disse: “Quindi i Pandava e i Kuru, dopo aver terminato i loro sport e i loro piaceri, senza Bhima tornarono ad Hastinapura.

रथैर्गजैस्तथा चाश्वैर्यानैश्चान्यैरनेकशः ।
ब्रुवन्तो भीमसेनस्तु यातो ह्यग्रत एव नः ॥२॥
rathairgajaistathā cāśvairyānaiścānyairanekaśaḥ |
bruvanto bhīmasenastu yāto hyagrata eva naḥ ||2||

Alcuni su cavalli, altri su elefanti e alcuni su carri e altri mezzi di trasporto. Dissero: “Bhima deve essere andato prima di noi”.

ततो दुर्योधनः पापस्तत्रापश्यन् वृकोदरम् ।
भ्रातृभिः सहितो हृष्टां नगरं प्रविवेश ह ॥३॥
tato duryodhanaḥ pāpastatrāpaśyan vṛkodaram |
bhrātṛbhiḥ sahito hṛṣṭāṃ nagaraṃ praviveśa ha ||3||

Il malvagio Duryodhana fu lieto di non vedere Bhima e con i suoi fratelli colmi di gioia entrarono in città.

युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा ह्यविदन् पापमात्मनि ।
स्वेनानुमानेन परं साधुं समनुपश्यति ॥४॥
yudhiṣṭhirastu dharmātmā hyavidan pāpamātmani |
svenānumānena paraṃ sādhuṃ samanupaśyati ||4||

Il dharmatma Yudhishthira, essendo inconsapevole del vizio e della malvagità, considerava gli altri onesti quanto lui.

सोऽभ्युपेत्य तदा पार्थो मातरं भ्रातृवत्सलः ।
अभिवाद्याब्रवीत् कुन्तीमम्ब भीम इहागतः ॥५॥
so’bhyupetya tadā pārtho mātaraṃ bhrātṛvatsalaḥ |
abhivādyābravīt kuntīmamba bhīma ihāgataḥ ||5||

Il figlio di Pritha, pieno di amore filiale, andò da sua madre Kunti e resole omaggio disse: “Bhima è venuto qui?

क्व गतो भविता मातर्नेह पश्यामि तं शुभे ।
उद्यानानि वनं चैव विचितानि समन्ततः ॥६॥
kva gato bhavitā mātarneha paśyāmi taṃ śubhe |
udyānāni vanaṃ caiva vicitāni samantataḥ ||6||

O buona madre, qui non lo vedo. Dove è andato? Lo abbiamo cercato a lungo nei giardini e nei boschi.

तदर्थं न च तं वीरं दृष्टवन्तो वृकोदरम् ।
मन्यमानस्ततः सर्वे यातो नः पूर्वमेव सः ॥७॥
tadarthaṃ na ca taṃ vīraṃ dṛṣṭavanto vṛkodaram |
manyamānastataḥ sarve yāto naḥ pūrvameva saḥ ||7||

Ma da nessuna parte abbiamo trovato Vrikodara, nella nostra mente pensavamo che ci avesse preceduti.

आगताः स्म महाभागे व्याकुलेनान्तरात्मना ।
इहागम्य क्व नु गतस्त्वया वा प्रेषितः क्व नु ॥८॥
āgatāḥ sma mahābhāge vyākulenāntarātmanā |
ihāgamya kva nu gatastvayā vā preṣitaḥ kva nu ||8||

O illustre signora, siamo qui, con grande ansietà nel nostro cuore, dove è andato? L’hai mandato da qualche parte?

कथयस्व महाबाहुं भीमसेनं यशस्विनि ।
न हि मे शुध्यते भावस्तं वीरं प्रति शोभने ॥९॥
kathayasva mahābāhuṃ bhīmasenaṃ yaśasvini |
na hi me śudhyate bhāvastaṃ vīraṃ prati śobhane ||9||

O illustre signora, o grandissima, dimmi, sono pieno di dubbi a riguardo del potente eroe Bhima.

यतः प्रसुप्तं मन्येऽहं भीमं नेति हतस्तु सः ।
इत्युक्ता च ततः कुन्ती धर्मराजेन धीमता ॥१०॥
yataḥ prasuptaṃ manye’haṃ bhīmaṃ neti hatastu saḥ |
ityuktā ca tataḥ kuntī dharmarājena dhīmatā ||10||

Stava dormendo e non è partito, credo che Bhima sia morto”. Così apostrofata dall’intelligente figlio di Dharma, Kunti

हा हेति कृत्वा सम्भ्रान्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरम् ।
न पुत्र भीमं पश्यामि न मामभ्येत्यसाविति ॥११॥
hā heti kṛtvā sambhrāntā pratyuvāca yudhiṣṭhiram |
na putra bhīmaṃ paśyāmi na māmabhyetyasāviti ||11||

gridava “Ahimè! Ahimè!” Poi allarmata disse a Yudhisthira: “O figlio, non ho visto Bhima, non è venuto da me.

शीघ्रमन्वेषणे यत्नं कुरु तस्यानुजैः सह ।
इत्युक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हृदयेन विदूयता ॥१२॥
śīghramanveṣaṇe yatnaṃ kuru tasyānujaiḥ saha |
ityuktvā tanayaṃ jyeṣṭhaṃ hṛdayena vidūyatā ||12||

Con i tuoi fratelli Kuru vai presto corri a cercalo”. Dopo aver detto questo con cuore addolorato al figlio maggiore.

क्षत्तारमानाय्य तदा कुन्ती वचनमब्रवीत् ।
क्व गतो भगवन् क्षत्तर्भीमसेनो न दृश्यते ॥१३॥
kṣattāramānāyya tadā kuntī vacanamabravīt |
kva gato bhagavan kṣattarbhīmaseno na dṛśyate ||13||

Kunti convocò Kshatta e gli parlò così: “O illustre Kshatta, non vedo Bhimasena. Dov’è andato!

उद्यानान्निर्गताः सर्वे भ्रातरो भ्रातभिः सह ।
तत्रैकस्तु महाबाहुर्भीमो नाभ्येति मामिह ॥१४॥
udyānānnirgatāḥ sarve bhrātaro bhrātabhiḥ saha |
tatraikastu mahābāhurbhīmo nābhyeti māmiha ||14||

Gli altri con tutti i loro fratelli sono tornati dal bosco, solo il mio mahabaho Bhima non è venuto.

न च प्रीणयते चक्षुः सदा दुर्योधनस्य सः ।
क्रूरोऽसौ दुर्मतिः क्षुद्रो राज्यलुब्धोऽनपत्रपः ॥१५॥
na ca prīṇayate cakṣuḥ sadā duryodhanasya saḥ।
krūro’sau durmatiḥ kṣudro rājyalubdho’napatrapaḥ ||15||

Duryodhana è sempre dedito alla malvagità, i Kuru sono tutti malvagi, di mentalità ristretta, avidi di sovranità e sfacciati.

निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः सुयोधनः ।
तेन मे व्याकुलं चित्तं हृदयं दह्यतीव च ॥१६॥
nihanyādapi taṃ vīraṃ jātamanyuḥ suyodhanaḥ |
tena me vyākulaṃ cittaṃ hṛdayaṃ dahyatīva ca ||16||

Rabbiosi potrebbero averlo ucciso, pertanto la mia mente è afflitta dall’ansia e il mio cuore brucia.”

विदुर उवाच मैवं ।
वदस्व कल्याणि शेषसंरक्षणं कुरु ।
प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा शेषेऽपि प्रहरेत् तव ॥१७॥
vidura uvāca |
maivaṃ vadasva kalyāṇi śeṣasaṃrakṣaṇaṃ kuru ।
pratyādiṣṭo hi duṣṭātmā śeṣe’pi praharet tava ।।17।।

Vidura disse: “O benedetta signora, non dirlo. Proteggi gli altri dai Kuru, se arrabbiato, quella mente malvagia può uccidere il resto.

दीर्घायुषस्तव सुता यथोवाच महामुनिः ।
आगमिष्यति ते पुत्रः प्रीति चोत्पादयिष्यति ॥१८॥
dīrghāyuṣastava sutā yathovāca mahāmuniḥ |
āgamiṣyati te putraḥ prīti cotpādayiṣyati ||18||

I mahamuni dicono che i tuoi figli sono longevi, pertanto quel figlio sicuramente tornerà e rallegrerà il tuo cuore.”

वैशम्पायन उवाच ।
एवमुक्त्वा ययौ विद्वान् विदुरः स्वं निवेशनम् ।
कुन्ती चिन्तापरा भूत्वा सहासीना सुतैर्गृहे ॥१९॥
vaiśampāyana uvāca |
evamuktvā yayau vidvān viduraḥ svaṃ niveśanam |
kuntī cintāparā bhūtvā sahāsīnā sutairgṛhe ||19||

Vaishampayana disse: “Detto questo, il dotto Vidura tornò a casa sua. Kunti con i suoi figli in ansia viveva nella sua casa.

Il ritorno di Bhima

ततोऽष्टमे तु दिवसे प्रत्यबुध्यत पाण्डवः ।
तस्मिंस्तदा रसे जीर्णे सोऽप्रमेयबलो बली ॥२०॥
tato’ṣṭame tu divase pratyabudhyata pāṇḍavaḥ |
tasmiṃstadā rase jīrṇe so’prameyabalo balī ||20||

Il Pandava si svegliò da un sonno durato otto giorni e digerendo quel Rasa diventò oltre misura forte.

तं दृष्ट्वा प्रतिबुध्यन्तं पाण्डवं ते भुजङ्गमाः ।
सान्त्वयामासुरव्यग्रा वचनं चेदमब्रुवन् ॥२१॥
taṃ dṛṣṭvā pratibudhyantaṃ pāṇḍavaṃ te bhujaṅgamāḥ |
sāntvayāmāsuravyagrā vacanaṃ cedamabruvan ||21||

Vedendo il Pandava sveglio, i serpenti lo consolarono e acclamandolo gli parlarono così:

यत् ते पीतो महाबाहो रसोऽयं वीर्यसम्भृतः ।
तस्मान्नागायुतबलो रणेऽधृष्यो भविष्यसि ॥२२॥
yat te pīto mahābāho raso’yaṃ vīryasambhṛtaḥ |
tasmānnāgāyutabalo raṇe’dhṛṣyo bhaviṣyasi ||22||

“O mahabaho, ciò che ti ha dato il rasa che hai bevuto ti darà la forza di diecimila elefanti e sarai invincibile in battaglia.

गच्छाद्य त्वं च स्वगृहं स्नातो दिव्यैरिमै लैः ।
भ्रातरस्तेऽनुतप्यन्ति त्वां विना कुरुपुङ्गव ॥२३॥
gacchādya tvaṃ ca svagṛhaṃ snāto divyairimai laiḥ |
bhrātaraste’nutapyanti tvāṃ vinā kurupuṅgava ||23||

O migliore della razza Kuru, bagnati in quest’acqua sacra, è di buon auspicio, poi torna a casa. I tuoi fratelli sono addolorati per la tua assenza.

तत: स्नातो महाबाहुः शुचिः शुल्काम्बस्रजः ।
ततो नागस्य भवने कृतकौतुकमङ्गलः ॥२४॥
tata: snāto mahābāhuḥ śuciḥ śulkāmbasrajaḥ |
tato nāgasya bhavane kṛtakautukamaṅgalaḥ ||24||

Allora il mahabaho fu purificato da un bagno, si vestì con indumenti bianchi e si adornò con bianche ghirlande di fiori.

ओषधीभिर्विषघ्नीभिः सुरभीभिर्विशेषतः ।
भुक्तवान् परमान्नं च नागैर्दत्तं महाबलः ॥२५॥
oṣadhībhirviṣaghnībhiḥ surabhībhirviśeṣataḥ |
bhuktavān paramānnaṃ ca nāgairdattaṃ mahābalaḥ ||25||

Mangiò il Paramanya offertogli dai potenti Naga. Quindi adorato dall’eroe Naga, il fortissimo ben vestito uscì dalle regioni inferiori.

पूजितो भुजगैर्वीरं आशीभिश्चाभिनन्दितः ।
दिव्याभरणसंछन्नो नागानामन्त्र्य पाण्डवः ॥२६॥
pūjito bhujagairvīraṃ āśībhiścābhinanditaḥ |
divyābharaṇasaṃchanno nāgānāmantrya pāṇḍavaḥ ||26||

Quel castigatore di nemici, quel Pandava uscì aiutato dai Naga, felice con il cuore deliziato.

उदतिष्ठत् प्रहृष्टात्मा नागलोकादरिंदमः ।
उत्क्षिप्तः स तु नागेन जलाज्जलरुहेक्षणः ॥२७॥
udatiṣṭhat prahṛṣṭātmā nāgalokādariṃdamaḥ |
utkṣiptaḥ sa tu nāgena jalājjalaruhekṣaṇaḥ ||27||

I Naga, fatto uscire d nagaloka quell’eroe dagli occhi di loto, emerso che fu dall’acqua, venne collocato

तस्मिन्नेव वनोद्देशे स्थापितः कुरुनन्दनः ।
ते चान्तर्दधिरे नागाः पाण्डवस्यैव पश्यतः ॥२८॥
tasminneva vanoddeśe sthāpitaḥ kurunandanaḥ
te cāntardadhire nāgāḥ pāṇḍavasyaiva paśyataḥ ||28||

nello stesso bosco dove si era divertito, poi i naga scomparvero dalla vista del Pandava.

तत उत्थाय कौन्तयो भीमसेनो महाबलः ।
आजगाम महाबाहुर्मातुरन्तिकमञ्जसा ॥२९॥
tata utthāya kauntayo bhīmaseno mahābalaḥ |
ājagāma mahābāhurmāturantikamañjasā ||29||

Il potente Bhimasena, il figlio di Kunti, essendo così risorto, con gran velocità corse da sua madre.

ततोऽभिवाद्य जननी ज्येष्ठं भ्रातरमेव च ।
कनीयसः समाघ्राय शिरःस्वरिविमर्दनः ॥३०॥
tato’bhivādya jananī jyeṣṭhaṃ bhrātarameva ca |
kanīyasaḥ samāghrāya śiraḥsvarivimardanaḥ ||30||

Salutando lei e suo fratello maggiore, quel castigatore di nemici annusò le teste dei suoi fratelli minori.

तैश्चापि सम्परिष्वक्तः सह मात्रा नरर्षभैः ।
अन्योन्यगतसौहार्दाद् दिष्ट्या दिष्ट्येति चाब्रुवन् ॥३१॥
taiścāpi sampariṣvaktaḥ saha mātrā nararṣabhaiḥ |
anyonyagatasauhārdād diṣṭyā diṣṭyeti cābruvan ||31||

Fu abbracciato dalla madre e da ognuno di quei migliori fra gli uomini. Nell’amore filiale l’uno per l’altro hanno poi esclamato: “Che grande gioia!”

ततस्तत् सर्वमाचष्ट दुर्योधनविचेष्टितम् ।
भ्रातृणां भीमसेनश्च महाबलपराक्रमः ॥३२॥
tatastat sarvamācaṣṭa duryodhanaviceṣṭitam |
bhrātṛṇāṃ bhīmasenaśca mahābalaparākramaḥ ||32||

Ogni cosa sulla malvagità di Duryodhana fu raccontata ai suoi fratelli dal potente Bhima.

नागलोके च यद् वृत्तं गुणदोषमशेषतः ।
तच्च सर्वमशेषेण कथयामास पाण्डवः ॥३३॥
nāgaloke ca yad vṛttaṃ guṇadoṣamaśeṣataḥ |
tacca sarvamaśeṣeṇa kathayāmāsa pāṇḍavaḥ ||33||

Il Pandava raccontò loro in dettaglio tutto sui fortunati e sfortunati incidenti che gli erano capitati nella regione dei Naga.

ततो युधिष्ठिरो राजा भीममाह वचोऽर्थवत् ।
तृष्णीं भव न ते जल्प्यमिदं कार्यं कथंचन ॥३४॥
tato yudhiṣṭhiro rājā bhīmamāha vaco’rthavat |
tṛṣṇīṃ bhava na te jalpyamidaṃ kāryaṃ kathaṃcana ||34||

Allora il re Yudhisthira rivolse a Bhima queste parole di grande importanza: “Mantieni il silenzio, non parlarne con nessuno.

एवमुक्त्वा महाबाहुर्धर्मराजो युधिष्ठिरः ।
भ्रातृभिः सहितः सर्वैरप्रमत्तोऽभवत् तदा ॥३५॥
evamuktvā mahābāhurdharmarājo yudhiṣṭhiraḥ |
bhrātṛbhiḥ sahitaḥ sarvairapramatto’bhavat tadā ||35||

O figli di Kunti, da questo giorno dovreste proteggervi l’un l’altro con grande cura.” Detto questo, il mahabaho Dharmaraja Yudhisthira

सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जनिवान् ।
धर्मात्मा विदुरस्तेषां पार्थानां प्रददौ मतिम् ॥३६॥
sārathiṃ cāsya dayitamapahastena janivān ।
dharmātmā vidurasteṣāṃ pārthānāṃ pradadau matim ||36||

con tutti i suoi fratelli, da quel giorno divenne molto vigile. E il dharmatma Vidura, diede buoni consigli ai figli di Pritha.

भोजने भीमसेन्स्य पुनः प्राक्षेपयद् विषम् ।
कालकूटं नवं तीक्ष्णं सम्भृतं लोमहर्षणम् ॥३७॥
bhojane bhīmasensya punaḥ prākṣepayad viṣam |
kālakūṭaṃ navaṃ tīkṣṇaṃ sambhṛtaṃ lomaharṣaṇam ||37||

Qualche tempo dopo, Duryodhana nuovamente mescolò con il cibo del veleno che era spaventoso, smuoveva l’aria ed era mortale.

वैश्यापुत्रस्तदाचष्ट पार्थानां हितकाम्यया ।
तच्चापि भुक्त्वाजरयदविकारं वृकोदरः ॥३८॥
vaiśyāputrastadācaṣṭa pārthānāṃ hitakāmyayā |
taccāpi bhuktvājarayadavikāraṃ vṛkodaraḥ ||38||

Il figlio della donna Vaishya, desideroso di fare del bene ai figli di Pritha, li informò di ciò, ma Vrikodara lo mangiò e lo digerì.

विकारं न ह्यजनयत् सुतीक्ष्णमपि तद् विषम् ।
भीमसंहनने भीमे अजीर्यत वृकोदरे ॥३९॥
vikāraṃ na hyajanayat sutīkṣṇamapi tad viṣam |
bhīmasaṃhanane bhīme ajīryata vṛkodare ||39||

Attraverso quel veleno che era molto virulento, sebbene fosse usato per uccidere Bhima, non produsse alcun effetto egli lo digerì.

एवं दुर्योधनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः ।
अनेकैरभ्युपायैस्ताञ्जिघांसन्ति स्म पाण्डवान् ॥४०॥
evaṃ duryodhanaḥ karṇaḥ śakuniścāpi saubalaḥ |
anekairabhyupāyaistāñjighāṃsanti sma pāṇḍavān ||40||

Così Duryodhana, Karna e Shakuni il figlio di Subala, con molti espedienti tentarono di uccidere i Pandava.

पाण्डवाश्चापि तत् सर्वं प्रत्यजानन्नमर्षिताः ।
उद्भावनमकुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥४१॥
pāṇḍavāścāpi tat sarvaṃ pratyajānannamarṣitāḥ |
udbhāvanamakurvanto vidurasya mate sthitāḥ ||41||

E i Pandava uccisori di nemici pur di tutto accorgendosi, ascoltando il consiglio di Vidura facevano finta di niente.

कुमारान् क्रीडमानांस्तान् दृष्ट्वा राजातिदुर्मदान् ।
गुरुं शिक्षार्थमन्विष्य गौतमं तान् न्यवेदयत् ॥४२॥
kumārān krīḍamānāṃstān dṛṣṭvā rājātidurmadān |
guruṃ śikṣārthamanviṣya gautamaṃ tān nyavedayat ||42||

Il re per cercò un nato della razza di Gautama, che era nato con frecce per educarli in quanto impegnati nei giochi erano impertinenti.

शरस्तम्बे समुद्भूतं वेदशास्त्रार्थपारगम् ।
अधिजग्मुश्च कुरवो धनुर्वेदं कृपात् तु ते ॥४३॥
śarastambe samudbhūtaṃ vedaśāstrārthapāragam |
adhijagmuśca kuravo dhanurvedaṃ kṛpāt tu te ||43||

Accettandolo come precettore, gli consegnarono i discendenti di Kuru. Così iniziarono l’apprendimento del dhanurveda1.


NOTE:

1. धनुर्वेद (dhanurveda) – L’arte del tiro con l’arco.

Articolo precedenteL’offerta funebre 128
Articolo successivoStoria di Kripa 130
ARTICOLI CORRELATI

Ultime entrate

Il parere di Drona 202

Il parere di Bishma 201

Il parere di Karna 200

Il parere di Duryodhana 199

Commenti